Gal norite parduoti Jums nereikalingus daiktus ?

Parduodam daiktus, kad nusipirkti naujus.

Patalpink Skelbimą

Spasuk mygtuką žemiau

Gal pabandyti ?

Taisyklės

Įžanga

Mūsų svetainėje, chatbot platformoje ir kituose el. produktuose (toliau-Produktai) yra nuorodų į kitų įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad eParduodam.lt.lt (toliau – Parduodam.lt) nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus ar jų patvirtintas naudojimosi taisykles, kitas sąlygas. Todėl jeigu iš Parduodam.lt svetainės, platformos ar kito produkto pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika, taisyklėmis ir kitomis sąlygomis.

Jūs galite nustatyti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nustatymus, pasiskaitykite jos naudojimo žinyną. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad slapukai rinktų informaciją, naršyklės nustatymuose atsisakykite slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete greitį, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Šios nuostatos gali būti keičiamos be atskiro pranešimo, nes laikomės slapukų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų ir atsižvelgiame į visuotinai priimtą su slapukų naudojimu susijusią praktiką.

Parduodam.lt savo interneto svetainėje naudoja slapukus, norėdami detaliau apie juos sužinoti prašome internetiniame puslapyje pasirinkti „Slapukai“, taip pat galite surasti informaciją apie Slapukus, bei susipažinti su įmonės privatumo politika internetiniame puslapyje pasirenkant BDAR (GDPR). Informaciją yra prieinama ir per platformą bei kitus Parduodam.lt el. produktus.

Bendros sąlygos

Parduodam.lt produktai suteikia Klientams virtualią erdvę, kurioje Klientai turi galimybę paskelbti savo skelbimus apie siūlomas ar ieškomas prekes ar paslaugas (toliau – Skelbimai), skaityti Skelbimus, ieškoti Skelbimų, rašyti po Skelbimais komentarus ir tiesiogines žinutes bei naudotis kitomis Paslaugomis. Klientas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne Parduodam.lt, yra atsakingas už visą Turinį, kurį gauna, siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir/ar Paslaugomis. „Turinys“ šioje sutartyje reiškia Skelbimą ir (ar) paskelbtą naujieną, o taip pat visą ir bet kokią informaciją, įskaitant duomenis, duomenų bazes, simbolius, tekstą, fotografijas, paveikslėlius, video medžiagą, dokumentus, komentarus, žinutes, bet tuo neapsiribojant, kurią Klientas pateikia, gauna, saugo, siunčia, priima ar perduoda naudodamasis Paslaugomis ir/ar Svetaine. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog Parduodam.lt nekontroliuoja kitų Svetainės naudotojų, Lankytojų ar trečiųjų šalių Turinio, kurį Klientas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis, todėl Parduodam.lt nebus atsakingas dėl tokio Turinio tikslumo, vientisumo ir/ar kokybės. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Parduodam.lt turi teisę, tačiau ne pareigą, savo nuožiūra tikrinti Kliento gaunamą ir perduodamą Turinį, siekiant aptikti Parduodam.lt nepageidaujamų ar pažeidžiančių šias Taisykles pripažįstamą Turinį, o tokį Turinį aptikus – jį šalinti ar blokuoti tokio Turinio bet kokį perdavimą. Parduodam.lt jokiu būdu nedalyvaus pirkimo-pardavimo ar kitokiuose su Svetainėje ar kituose savo produktuose siūlomomis prekėmis ir/ar paslaugomis ar Skelbimais susijusiuose sandoriuose tarp Klientų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). Parduodam.lt nebus Kliento agentu, atstovu, tarpininku ir kt., tačiau ši taisyklė netaikoma tiesiogiai Parduodam.lt parduodamoms paslaugoms ir (ar) prekėms, tiesiogiai Parduodam.lt parduodamoms paslaugoms ir (ar) prekėms taikomos pirkimo-pardavimo taisyklės, kurios išdėstytos ir pateiktos šiame dokumente, sutartyje. Bet koks informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama Svetainėje nėra laikoma Parduodam.lt pasiūlymu sudaryti sandorį, išskyrus tuos atvejus, kai Parduodam.lt tiesiogiai parduoda prekes ir (ar) paslaugas, tokios prekės ir paslaugos, Kliento patogumui, yra atskirtos ir pateikiamos Svetainės ir (ar) produktų specialiai tam dedikuotose vietose. Visi pranešimai ir informacija tarp Kliento ir Parduodam.lt bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Svetainėje, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.

Pastaba dėl taisyklių ir sąlygų

Taisyklės ir sąlygos įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Kliento ir  Parduodam.lt laiką. Taisyklėms ir sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teises.

Intelektinės nuosavybės teisės

Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę, produktus ir visą jos, jų turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso Parduodam.lt arba Parduodam.lt teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis. Visos teisės į Svetainę, Produktus ir joje, juose esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėje, Produktuose esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Parduodam.lt sutikimo. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje, yra Parduodam.lt arba Parduodam.lt juos teisėtai naudoja, išskyrus tuos prekių ženklus, kuriuos įkėlė Svetainės naudotojai, vartotojai, klientai. Naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas Turinį Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Parduodam.lt visas turtines autorių teises, reikalingas Parduodam.lt iš šių Taisyklių kylančioms teisėms įgyvendinti ir pareigoms vykdyti šias teises, įskaitant:

 

 • teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, keisti, versti, viešai skelbti ir padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Kliento pateiktą Turinį;
 • teisę kurti išvestinius kūrinius iš Kliento pateikto Turinio.

 

Šalys susitaria, kad kiekvieną kartą pateikdamas bet kokį Turinį Klientas patvirtina ir garantuoja Parduodam.lt, kad jis turi visas teises, leidimus, sutikimus ir ar licencijas atlikti tuos veiksmus su Turiniu, kuriuos Klientas atlieka, įskaitant teisę naudoti Turinyje esančius prekių ženklus ir autorių teisių objektus, skelbti Turinį, padaryti jį viešai prieinamą.

Kliento teisės ir pareigos

Klientas įsipareigoja:

 1. naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą;
 2. Tiksliai vykdyti pateikiamas instrukcijas naudojantis Svetaine, paslaugomis, platforma ar kitais produktais.
 3. Neatlikti jokių veiksmų, kurie prieštarauja taikytiniems teisės aktams, gerai moralei ar pažeidžia trečiųjų asmenų teises, įskaitant, bet neapsiribojant:
 • nenaudoti Paslaugų ir (ar) Svetainės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Parduodam.lt teikiamų paslaugų tinkamam veikimui, Parduodam.lt naudojamo serverio, serverių saugumui, vientisumui ar riboti Parduodam.lt galimybes tinkamai teikti bet kokias paslaugas kitiems asmenims, o taip pat riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti bet kokiomis Parduodam.lt teikiamomis paslaugomis;
 • nelaikyti, neskelbti, nesiųsti, neplatinti arba bet kuriuo kitu būdu neperduoti bet kokio teisės aktų draudžiamo ar ribojamo, neteisingo, klaidinančio, šmeižikiško, grasinančio, diskriminacinio, apgaulingo, pornografinio, kurstančio tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, arba neapykantą dėl religijos neišpažinimo, asmenų teises pažeidžiančio Turinio, o taip pat bet kurio kito Turinio, kuris gali pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį, priešingą teisės aktų reikalavimams arba sukeltų bet kokią teisinę atsakomybę Parduodam.lt;
 • neskelbti ir neplatinti nuorodų į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas pažeidžiančiu taikytinų teisės aktų reikalavimus ar trečiųjų asmenų teises;
 • nesinaudoti Paslaugomis ir/ar Svetaine veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;
 • neplatinti nepageidaujamos reklamos, kenkėjiškos programinės įrangos ir kito nepageidaujamo Turinio, taip pat nesiųsti elektroninių laiškų ir kitokių elektroninių pranešimų turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų ar kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą;
 • nesiūlyti prekių ir/ar paslaugų, kuriomis prekyba prieštarauja teisės aktams ir/ar moralės ir etikos normoms, ir kurios nurodytos šiame nebaigtiniame sąraše: Draudžiamos prekės ir paslaugos.
 • nenaudoti Svetainės ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui;
 • nereklamuoti ir neskelbti informacijos, kurioje minimi su Parduodam.lt tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir/ar paslaugos, o taip pat nuorodos į tokius asmenis ir/ar produktus;
 • nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės vartotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir/ar ieškomas prekes ir/ar paslaugas, jų kainas ir t.t.;
 1. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę ir el. pašto adresą, taip pat nurodyti, ar prekes parduoda ir/ar paslaugas teikia fizinis asmuo, veikiantis nekomerciniais tikslais ar asmuo veikiantis komerciniais tikslais, įskaitant fizinius asmenis įregistravusius individualią veiklą pagal pažymą, juridinius asmenis ir kt.;
 2. pateikti objektyvią, teisingą, neklaidinančią, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomas parduoti prekes ir/ar paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, kokybę, būklę, charakteristikas, gamintoją, kainą. Tokia informacija turi būti pateikiama ir valstybine kalba;
 3. saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį (jei tokie Klientui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Klientas įgaliojo atstovauti Klientą naudojantis Paslaugomis;
 4. nedelsdamas pranešti Parduodam.lt apie bet kokius Kliento pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Svetainėje) ir (ar) duomenų pasikeitimus pakeisdamas informaciją Svetainės anketoje ar (ir) kitose Produktuose;
 5. nedelsdamas el. paštu pranešti Parduodam.lt, jei Kliento vartotojo vardas ir (ar) slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims;
 6. viename Skelbime reklamuoti ir/ar skelbti ne daugiau kaip vieną prekę ir/ar paslaugą, taip pat nereklamuoti ir/ar neskelbti kelių tą pačią prekę ir/ar paslaugą reklamuojančių Skelbimų;
 7. Skelbimus skelbti jų turinį atitinkančiose teminėse srityse;
 8. skelbiamame Skelbime teksto nerašyti didžiosiomis raidėmis;
 9. neskelbti beprasmių Skelbimų ar Skelbimų su beprasmėmis simbolių ir/ar žodžių sekomis;
 10. kontaktinę informaciją, prekių ir/ar paslaugų aprašymus nurodyti išimtinai tik tam skirtose vietose. Skelbimo pavadinime nenaudoti internetinių svetainių adresų ir/ar įmonių pavadinimų;
 11. užtikrinti, kad skelbimuose pateikiamose nuotraukose yra nurodyti tikrieji skelbimų tekste reklamuojami objektai, išskyrus atvejus, kai parduodamas naujas neišpakuotas daiktas. Taip pat užtikrinti, kad nuotraukos yra aiškios, be papildomų apipavidalinimų, grafinių elementų;
 12. Supranta ir sutinka laikytis socialinių tinklų ir trečiųjų šalių, kurių pagrindu suteikiama galimybė Klientams naudotis Parduodam.lt teikiamomis paslaugomis, suteikiama galimybė naudotis produktais, tai pat yra būtiną laikytis minėtų šalių patvirtintų taisyklių ir sąlygų, kurios būtinos naudojantis kai kuriais Parduodam.lt produktais, Parduodam.lt jokių būdu neatsako už pasėkmes atsiradusias Klientui, vartotojui, naudotojui nesilaikant šių ar nurodytų šalių taisyklių ir kitų sąlygų. Detaliau apie naudojamas technologijas pateikiama bendrame aprašyme.
 13. Skelbimo nuotraukose nedėti jokių maketų, reklamų, įvairios tekstinės informacijos ir kt., išskyrus nedidelį Kliento logotipą ar vandens ženklą. „Verslas“ kategorijoje, galima dėti įmonės logotipą;
 14. atsiskaityti su Parduodam.lt už teikiamas Mokamas paslaugas šių Taisyklių „Mokamos paslaugos“ straipsnį numatytą tvarką.

Naudojimasis paslaugomis

Naudodamasis bet kuria Paslauga Klientas patvirtina, kad jis:

 1. yra veiksnus fizinis asmuo ir/ar teisėtai atstovaujantis juridiniam asmeniui ir/ar kitiems tretiesiems asmenims, kurių vardu veikia, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje;
 2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas šiose Taisyklės ir Sąlygos dokumente, sutartyje.
 3. supranta, kad Klientui gali kilti pareiga savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su naudojimusi Paslaugomis ir/ar pajamomis, gautomis naudojantis Paslaugomis (pvz. gyventojų pajamų mokestį, PVM ir kt.);
 4. supranta ir sutinka, kad Klientui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Kliento ir Parduodam.lt sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;
 5. supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Klientui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o Parduodam.lt neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės;
 6. supranta ir sutinka, kad Parduodam.lt tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šiomis taisyklėmis;
 7. Supranta ir sutinka laikytis Parduodam.lt partnerių patvirtintų taisyklių ir sąlygų, kurios būtinos naudojantis Parduodam.lt produktais, svetaine.
 8. Supranta ir sutinka, kad Kliento įkelti Skelbimai ir Turinys, išskyrus kontaktinius duomenis, gali būti rodomi ne tik Svetainėje, bet ir kituose Parduodam.lt partnerių reklamos šaltiniuose.
 9. Greta patvirtinimų, pateiktų taisyklių, Klientai, kuriems yra nuo 7 iki 18 metų, o 19 – 21 metų rekomenduotinai patvirtina, kad jis/ji:
 • prieš siūlydamas prekę ar paslaugą yra gavęs įstatyminių atstovų (pvz. tėvų) sutikimą siūlyti prekę ar paslaugą, sudaryti sandorį ir vykdyti iš jo kylančius įsipareigojimus;
 • gerai suvokia visas Taisyklių nuostatas ir supranta, kad Svetainės ir Paslaugų naudojimas gali sukelti teisinę pareigą įsigyti ar parduoti prekę ar paslaugą.

Parduodam.lt teisės ir pareigos

Parduodam.lt turi teisę:

 1. bet kada nepranešęs Klientui keisti Svetainę ir/ar Paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Klientas, Svetainės ir (ar) kitų produktų pavadinimą ir/ar interneto domeną, kuriuo Svetainė ir (ar) kiti produktai pasiekiami. Klientas supranta ir sutinka, kad Parduodam.lt niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui;
 2. laikinai apriboti visos ar dalies Kliento Turinio pasiekiamumą, taip pat apriboti ar laikinai nutraukti visų ar dalies Paslaugų teikimą:
 • jei Klientas nevykdo ar netinkamai vykdo šiose Taisyklėse ir sąlygose prisiimtus įsipareigojimus ir (ar) nesilaiko nustatytų draudimų ar apribojimų;
 • jeigu, Parduodam.lt nuomone, to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir/ar Svetainės atnaujinimo darbai;
 • jeigu to pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;
 • jeigu tai yra reikalinga, siekiant apginti Parduodam.lt ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;
 • jeigu Parduodam.lt įtaria, kad Klientas naudodamasis paslaugomis sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Svetainės vartotojų saugumui;
 • jeigu Klientas naudodamasis Paslaugomis, Svetaine ir/ar keldamas Skelbimus daro žalą Parduodam.lt, įskaitant, bet neapsiribojant Parduodam.lt geram vardui ir/ar reputacijai;
 1. kitais Taisyklėse nurodytais atvejais;
 2. bet kada apriboti Kliento galimybę skelbi Skelbimus ir/ar kitą Turinį, įskaitant komentarus ir/ar tiesiogines žinutes bei savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Skelbimus ar bet kokį kitą Turinį, įskaitant Kliento paliktus komentarus ir/ar tiesiogines žinutes, jei, Parduodam.lt nuomone, jie pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei;
 3. keisti Skelbimus, informaciją ir bet kokį kitą Turinį, įskaitant, bet neapsiribojant Kliento statuso pakeitimą iš privataus asmens į juridinį asmenį, jei Klientas pateikė klaidingą informaciją ir/ar pažeidė šių Taisyklių nuostatas;
 4. lt turi teisę bet kada Svetainės ribose savo nuožiūra pakeisti ar pertvarkyti Skelbimus, perkelti juos į kitas temines sritis nekeisdama Kliento informacijos, tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis;
 5. lt turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus Svetainėje, įskaitant Kliento Skelbimų ir/ar tiesioginių žinučių bei komentarų stebėjimą. Naudodama teisėtas priemones Parduodam.lt turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus;
 6. lt turi teisę savo nuožiūra panaikinti Kliento paskyrą (angl. account), jei Klientas yra gavęs ne mažiau nei du neigiamus kito Kliento atsiliepimus ar komentarus. Klientui gavus trečiąjį neigiamą komentarą ar atsiliepimą iš kito Kliento, Parduodam.lt panaikins Kliento paskyrą. Taip pat Parduodam.lt turi teisę savo nuožiūra panaikinti Kliento paskyrą, jei Klientas yra pažeidęs Taisykles daugiau nei 2 kartus. Klientas turi teisę pateikti skundą dėl sprendimo panaikinti paskyrą atsiųsdamas registruotą laišką būveinės adresu, tačiau Parduodam.lt sprendimas yra galutinis;
 7. lt turi teisę be perspėjimo panaikinti Kliento paskyrą, jei prie jos nebuvo prisijungta daugiau kaip 40 dienų (keturiasdešimt) dienų ir (ar) joje nėra pinigų, tuo atveju jeigu klientas naudojasi tais produktais kurie turi tokį funkcionalumą;
 8. lt turi teisę be perspėjimo panaikinti Kliento paskyrą, jei prie jos nebuvo prisijungta daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų net jei joje yra pinigų, tuo atveju jeigu klientas naudojasi tais produktais kurie turi tokį funkcionalumą;
 9. lt turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas pagal Svetainėje nurodytas kainas. Tam tikslui, Klientui pareikalavus, Parduodam.lt pateiks Klientui sąskaitą, Verslo klientams kurie yra sudarę sutartis su Parduodam.lt taikomos sudarytos Verslo sutarties sąlygos;
 10. Klientui pažeidus jo įsipareigojimus, tokius kaip: neskelbti beprasmių Skelbimų ar Skelbimų su beprasmėmis simbolių ir/ar žodžių sekomis ir atsiskaityti su Parduodam.lt už teikiamas Mokamas paslaugas pagal šių taisyklių numatytą tvarką, Parduodam.lt turi teisę reikalauti Kliento sumokėti sutartinę baudą, lygią 50 eurų;
 11. be atskiro pranešimo Klientui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų.
 12. Šalys susitaria, kad Parduodam.lt turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.

Mokamos paslaugos

Mokamos Paslaugos bei jų naudojimosi tvarka yra apibūdinta ir nurodyta Svetainėje, platformoje, kituose Produktuose, o jų kaina nurodyta kiekvienos konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje. Klientas supranta ir sutinka, kad Mokamos Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Klientas sumoka Parduodam.lt už Mokamas Paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. Parduodam.lt turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką. Apribojus ar sustabdžius Kliento galimybę naudotis Mokamomis Paslaugomis ar Klientui negavus ar laiku negavus Mokamų Paslaugų dėl kitų priežasčių nei Kliento įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas bei atvejį, nurodytą šiose Taisyklėse ir sąlygose, Parduodam.lt, Kliento, vartotojo, naudotojo prašymu, įsipareigoja pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas Paslaugas analogiškas nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms (jei Mokamos Paslaugos nėra tęstinio pobūdžio). Užmokestis už Skelbimus, paslaugas ir Turinį, kurie buvo panaikinti ir/ar pašalinti dėl to, jog Klientas pažeidė šių Taisyklių nuostatas, negrąžinamas. Parduodam.lt turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui. Atsiskaitymas už prekes, kurias tiesiogiai parduoda Parduodam.lt aprašomas šių taisyklių Prekių ir el. parduotuvės Pirkimo-Pardavimo dalyje.

Atsakomybės ribojimas

Klientas sutinka, kad Parduodam.lt nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir/ar Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Parduodam.lt kaltės, ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą. Taip pat Parduodam.lt nebus atsakingas už daiktų ir/ar paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine ir/ar Paslaugomis, kokybę, kiekį ir/ar komplektiškumą. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir/ar Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Parduodam.lt pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims. Parduodam.lt nėra ir nebus atsakingas už Svetainėse ar kituose savo valdomuose platformuose, produktuose esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Parduodam.lt) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis. Parduodam.lt jokiais būdais eatsako už jokią žalą ir/ar nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis Svetaine ir/ar Paslaugomis bei siųsdamas, patalpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokią informaciją, įskaitant ir komentarus ir/ar tiesiogines žinutes. Klientas supranta ir sutinka, kad Parduodam.lt, atsižvelgiant į šias Taisykles, niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Kliento naudojimusi Svetaine ir/ar Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Svetaine ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad  Parduodam.lt niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir/ar Paslaugomis, taip pat Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog Parduodam.lt nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Klientui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas. Klientui negalint naudotis Mokamomis Paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas Paslaugas Klientui nėra grąžinamas. Atsakomybė Klientui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama – 50 eurų suma.

Atsakomybė naudojantis Svetaine, platforma ar kitais produktais

Parduodam.lt neatsako už netinkamą elgiasį ar (ir) kliento, vartotojo, naudotojo pateiktų instrukcijų nevykdymą ar iš to kilusią žalą. Klientas nevykdydamas pateikiamų instrukcijų naudojantis bendrovės valdomais el. produktais, sistemomis, programėlėmis, Svetaine ir kitomis paslaugomis asmeniškai atsako už kilusias pasėkmes, jeigu Kliento veiksmais buvo padaryta žala Parduodam.lt, jis įsipareigoja ją atlyginti, Parduodam.lt turi teisę kreiptis į atitinkamas institucijas bei esant poreikiui į skolų išieškojimo bendroves.

Dėl prekių grąžinimo ne Parduodam.lt tiesiogiai parduodamoms prekėms

Dėl prekių, pirktų iš Partnerių, fizinių ar juridinių asmenų naudojantis Parduodam.lt platforma, chatbot, svetaine ar kitais el. produktais, kur pardavėjas tiesiogiai nėra Parduodam.lt, Pirkėjas privalo kreiptis tiesiogiai į konkretų pardavėją iš kurio prekė buvo įsigyta.

Taikomos rinkodaros priemonės

 • lt savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas ar žaidimus.
 • lt turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Parduodam.lt taip pat turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti prizų ir (ar) taškų gavimo, jų panaudojimo atsiskaitant už prekes sąlygas ir tvarką, taip pat juos panaikinti.

Taisyklių keitimas

Kadangi Paslaugos ir Svetainė, platforma, kiti valdomi produktai nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi Svetaine ir (ar) produktais, Parduodam.lt turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles ir sąlygas. Apie pakeitimus praneš Klientui paskelbdama apie tai Svetainėje ar kituose valduomuose produktuose. Taisyklių ir sąlygų pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo dienos. Parduodam.lt turi teisę iš anksto nepranešdamas Klientui vienašališkai pakeisti ir atnaujinti šių Taisyklių dėl prekių ir/ar paslaugų, kurių prekyba prieštarauja teisės aktams ir/ar moralės ir etikos normoms, sąrašą. Toliau naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine, įskaitant, bet neapsiribojant Paslaugų pratęsimu, naujų Paslaugų užsakymu, Skelbimų redagavimu ir/ar atnaujinimu, po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka. Iki Svetainės Taisyklių ir sąlygų pakeitimo užsakytos Paslaugos teikiamos tokia tvarka ir terminais kaip buvo nustatyta tuo metu galiojusiose Taisyklėse ir sąlygose.

Trečiųjų asmenų teikiamos paslaugos

Parduodam.lt neatsako už netinkamą trečiųjų asmenų veiklą, todėl rekomenduojama Parduodam.lt klientams, vartotojams  įdėmiai susipažinti su trečiųjų asmenų pateiktomis taisyklėmis, sąlygomis, privatumo politika bei kita jų teikiama informacija. Parduodam.lt atstovai neatsako už žalą padarytą tretiesiems asmenims.

Teisė dėl netinkamų skelbimų

Gavus pagrįstus nusiskundimus dėl skelbimo turinio, Parduodam.lt pasilieka teisę imtis veiksmų LR įstatymų numatyta tvarka. Skelbimai, kurių turinys neatitiks Lietuvos skelbimų lentos reikalavimų, LR įstatymų tvarkos, etikos bei moralės normų, bus ištrinti pasiliekant teisę nekomentuoti sprendimo.

Draudžiama dėti Skelbimus, kurie susiję su toliau nurodytų objektų pardavimu ir (ar) pirkimu:

  1. akivaizdžiai pornografinio turinio medžiagą arba nuotraukas;
  2. medžiagą arba nuotraukas kurstančias tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, arba neapykantą dėl religijos neišpažinimo;
  3. trečiųjų asmenų teises, įskaitant teisės į atvaizdą, privatumą, pažeidžiančio turinio medžiagą;
  4. autorių arba intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančius muzikos kūrinius, filmus, programinę įrangą bei kitas prekes;
  5. pavojingas grynąsias chemines medžiagas, galinčias sukelti pavojų gyvybei, sveikatai arba aplinkai (pvz. sieros rūgštį, karbidą);
  6. narkotines ir psichotropines medžiagas, ypač narkotikus, taip pat kitas medžiagas naudojamas kaip narkotikų pakaitalai (pakaitines medžiagas), neatsižvelgiant į minėtų medžiagų laikymo ir prekybos jomis teisėtumą;
  7. elektronines cigaretes ir jų pildomąsias talpyklas;
  8. bet kokius vaistus, įskaitant „viagra“, „cialis“ ir kt.;
  9. maisto papildus, kurie nėra notifikuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos. Notifikuotų papildų sąrašas pateiktas adresu http://www.vet.lt/maisto-papildai/;
  10. žmogaus arba gyvūnų organus;
  11. pajus, akcijas, obligacijas bei kitus vertybinius popierius, skolinius reikalavimus, investicinių fondų vienetus, draudimo polisus ir produktus bei bet kokius kitus investicijų arba piniginio indėlio forma siūlomus finansinius instrumentus, išskyrus išimtinai kolekcinės vertės materialius vertybinius popierius, jei tokiai prekybai pagal teisės aktus yra reikalingas atitinkamas leidimas ar licencija, ir toks leidimas ar licencija nėra gauti ir/arba jei tokio skelbimo paskelbimas prieštarauja teisės aktams reglamentuojantiems finansinių priemonių reklamą;
  12. programinės įrangos, kuriai suteikta NFR (neskirta parduoti) licencija, bandomąsias, nemokamas, laikinai nemokamas bei pasibaigusio autorinių teisių galiojimo versijas;
  13. programinę įrangą arba medžiagą, pritaikytą vykdyti teisės aktus arba visuotinai priimtas padorumo normas pažeidžiančią veiklą, įskaitant:
   • kompiuterio virusų arba kitų kenksmingų elementų turinčią programinę įrangą;
   • programinę įrangą ir įrenginius leidžiančius rinkti su kompiuterio naudotoju susijusią informaciją jam nežinant;
   • stalinių ir nešiojamųjų kompiuterių, kietųjų diskų bei kitų atminties laikmenų ir automobilinių radijo imtuvų blokavimui bei slaptažodžių šalinimui skirtą programinę įrangą ir įrenginius, taip pat su blokavimu bei blokavimo šalinimu susijusią informaciją, instrukcijas bei paslaugas;
   • programinę įrangą nuskaitančią elektroninio pašto adresus tinklapiuose bei įgalinančią vykdyti masinį pranešimų siuntimą interneto portalų bei momentinių žinučių ir pokalbių internetu naudotojams ir pan., negavus jų sutikimo;
  14. serijos numerius parduodamus atskirai be originalios programinės įrangos;
  15. instrukcijas bei tinklapių ir FTP tarnybinių stočių adresus (nuorodas), kuriuose pateikta informacija:
   • leidžia arba palengvina pavojingų medžiagų gamybą arba įsigijimą;
   • pažeidžia galiojančius teisės aktus arba yra slapta;
   • leidžia arba palengvina galiojančių teisės aktų pažeidimą;
  16. nemokamų interneto portalų paskyras, įskaitant:
   • momentinių žinučių ir pokalbių internetu paskyras (pvz. Viber, WeChat, Tien, Skype, Jabber, AQQ, ICQ);
   • nemokamo elektroninio pašto paskyras (elektroninio pašto adresus);
   • nemokamuose interneto portaluose sukurtas paskyras bei kvietimus naudotis šių portalų paslaugomis bei sukurti juose paskyras;
  17. partnerystės ir lojalumo programų paskyras bei su minėtomis programomis susijusiais paslaugas;
  18. asmens duomenis arba elektroninio pašto adresų sąrašus;
  19. išankstinio apmokėjimo korteles;
  20. paslaugas ir medžiagą, susijusią su dalyvavimu vadinamosiose finansų piramidėse, t.y. naujų narių pritraukimo principu kuriamose finansų struktūrose, kuriose pagrindinis (arba vienintelis) pelno šaltinis yra naujų narių mokamas registravimo mokestis;
  21. biržos investicijų sistemas, loterijų ir lažybų sistemas bei paslaugas susijusias su dalyvavimu loterijose bei lažybose, išskyrus oficialius knygos formatu išleistus leidinius, kuriems suteiktas ISBN numeris;
  22. žvejybos įrankius ir įrangą, kurių laikymą riboja teisės aktų nuostatos;
  23. ginklus ir šaudmenis, kurių laikymui arba prekybai būtina gauti atitinkamą leidimą arba juos registruoti bei dujinius granatsvaidžius ir pipirinių dujų purkštuvus, neatsižvelgiant į minėtų priemonių laikymo ir prekybos jomis teisėtumą, visus A ir B kategorijoms priskiriamus ginklus, neturint tam leidimo verstis tokio pobūdžio veikla;
  24. registracijos liudijimus ir korteles siūlomas atskirai nuo transporto priemonių, kurioms jos išduotos;
  25. el. pašto paslaugas: t.y. masinio elektroninio susirašinėjimo aptarnavimo paslaugas;
  26. paslaugas ir medžiagą, skatinančias siųsti papildomai apmokestintas trumpąsias žinutes (vadinamasis „SMS Premium“);
  27. uždarbį internetu partnerystės sistemose (pvz. darbą spaudinėjant nuorodas);
  28. kitas prekes ir/ar paslaugas, kurių prekyba yra uždrausta ar ribojama, joms reikalingos atitinkamos licencijos ar leidimai, kurių Klientas neturi, arba tokios licencijos ir leidimai nesuteikia teisės tokias prekes ir/ar paslaugas parduoti elektroninėmis ryšio priemonėmis, įskaitant internete;
  29. taip pat bet kokias kitas prekes ir/ar paslaugas, kai jų prekybą, įskaitant internete, draudžia teisės aktai.

Pažymėtina, kad šis sąrašas nėra baigtinis, todėl Klientas siūlydamas įsigyti ir/ar parduoti prekes ir/ar paslaugas, kai prekyba jomis galimai pažeidžia teisės aktų reikalavimus, veikia išimtinai savo rizika, ir Parduodam.lt jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga už tokių Skelbimų Turinį.

Baigiamosios nuostatos

 

Taisyklėms ir sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teises, todėl visi tarp Parduodam.lt ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Ginčai, kilę tarp Parduodam.lt  ir Klientų-verslininkų, sprendžiami Parduodam.lt“ buveinės vietos teisme. Klientas – vartotojas prašymą  ir/ar skundą dėl Parduodam.lt  Svetainės veiklos ir paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti Parduodam.lt registruotu paštu ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti adresu J. Savickio g. 4, Vilnius, Lietuva. Nesutikdamas su  Parduodam.lt atsakymu, Klientas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka. Parduodam.lt visus pranešimus ir klausimus siunčia skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Parduodam.lt P-P taisyklės pateikiamos Parduodam.lt klientams, vartotojams, tiesiogiai Parduodam.lt parduodamos produkcijos pirkėjams, taikomos tik tiesiogiai Parduodam.lt parduodamai produkcijai ir prekėms, šių taisyklių P-P taisyklių dalis neapima trečiųjų asmenų patalpintų skelbimų, parduodamos produkcijos, patalpintos Parduodam.lt platformoje, chatbot, svetainėje, todėl Parduodam.lt neatsako dėl prekių ar paslaugų, kurias Parduodam.lt naudotojai, klientai, Pirkėjai užsisako naudodamasis Parduodam.lt publikuojamais skelbimais.

Galiojimas

Taisyklės ir sąlygos įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Kliento ir  Parduodam.lt laiką.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ( GDPR )

Ką reiškia santrumpa BDAR?

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – Europos Sąjungos (ES) reglamentas dėl privačių asmenų duomenų apsaugos tvarkant ir perduodant asmens duomenis (toliau – Reglamentas).
Reglamento tikslas – apsaugoti fizinių asmenų privatumą ES ir suderinti Europos šalių įstatymus. Šį reglamentą Europos Parlamentas priėmė 2016 m. balandžio 27 d.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas nustato asmens duomenų rinkimo, saugojimo, naikinimo ir kitokio tvarkymo principus.

Kada įsigalioja naujieji reikalavimai?

Lietuvoje Reglamentas įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. ir tai yra viršesnis teisės aktas negu Asmens duomenų apsaugos įstatymas ar kiti Lietuvos teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą.

Kas turi laikytis šio reglamento?

Reglamento reikalavimai yra taikomi visoms asmens duomenis tvarkančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms. Reikalavimų privalo laikytis bankai, draudimo įmonės, gydymo įstaigos, mažmenininkai ir kt.

Ar reglamentas susijęs tik su asmens duomenimis?

Taip, dažniausiai Reglamentas yra taikomas tik asmens duomenims ir yra susijęs tik su jais. Tačiau juridinių asmenų duomenys gali apimti ir asmens duomenis. Tai, pavyzdžiui, informacija apie akcininkus, valdybos narius ir kt.

Kokią įtaką Reglamentas turi Parduodam.lt klientams?

Mes laikomės duomenų saugumo ir apsaugos reikalavimų, todėl Reglamentas turės tik tam tikrą įtaką mūsų ryšiams su klientais. Reglamente nurodomos galimybės, kaip klientai gali kontroliuoti savo duomenų naudojimą.

Norėdami užtikrinti Reglamento reikalavimų įgyvendinimą, peržiūrėjome ir atnaujinome sutartis bei kitus klientams skirtus dokumentus bei vidines procedūras.

Slapukai

Parduodam.lt (toliau – SVETAINĖ / PORTALAS) savo interneto svetainėje Parduodam.lt. naudoja slapukus.

Slapukai – tai nedideli informacijos failai, kuriuos jūsų naudojamo įrenginio (kompiuterio, telefono ar planšetės) naršyklė priima iš svetainės, kurioje lankotės, ir išsaugo jūsų įrenginyje. Slapukai leidžia svetainei prisiminti informaciją apie Jūsų naršymo įpročius, veiksmus bei nustatymus, kad galėtumėte naudotis visomis svetainės galimybėmis. Taip pat slapukai leidžia stebėti lankymosi svetainėje dažnumą ir rinkti bendrą statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių.

Parduodam.lt svetainėje naudojami slapukai

Slapukai skirti pagerinti svetainės veikimą ir renka anoniminę bendro pobūdžio informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine. Šie slapukai yra laikini ir išnyksta Jums išėjus iš interneto svetainės ar užvėrus naršyklę nuolatiniai slapukai analizuoja svetainės lankytojų elgseną ir renka bendrojo pobūdžio statistiką apie lankytojų skaičių, aplankytus puslapius, praleistą laiką svetainėje, iš kur lankytojai pateko į mūsų svetainę Slapukai neleidžia stebėti visko, ką daro svetainės lankytojas, jie neišsaugo vartotojų naudojamų slaptažodžių.

Interneto svetainėje naudojamų slapukų aprašymai:

 • Nustatoma, ar vartotojo naršyklėje veikia JavaScript;
 • Nustatoma, kokiu įrenginiu vartotojas naudojasi lankydamasis svetainėje ir jam rodomas pagal įrenginį pritaikytas vaizdas;
 • Saugo seanso metu pasirinktus nustatymus;
 • Naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti (renkama informacija apie naudojamą naršyklę, kompiuterį, apsilankymus, praleistą laiką);
 • „Google Analytics“ renkama informacija, kiek kartų vartotojas apsilankė svetainėje;
 • „Google Analytics“ renkama informacija, iš kur į svetainę atėjo vartotojas ir kokia paieška jį atvedė į svetainę;
 • Naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų vartotojų patirtį besilankant svetainėje;
 • „Google Analytics“ renkama informacija apie lankytojo naudojamą įrenginį;
 • „WordPress“slapukai, kad užtikrinti sklandu internetinio puslapio veikimą;
 • „Swift perfomrance Lite“ , užtikriną greitesnį internetinio puslapio užsikrovimą, bendroji optimizacija;
 • „Wordfence“ wfwaf-authcookie-(hash); wf_loginalerted_(hash); wfCBLBypass; slapukai, kurie užtikrina internetinio puslapio saugumą ir padeda Parduodam.lt žinoti, ar buvo įvestas administratorius iš naujo įrenginio ar vietos.

Jūs galite nustatyti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nustatymus, pasiskaitykite jos naudojimo žinyną. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad slapukai rinktų informaciją, naršyklės nustatymuose atsisakykite slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete greitį, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitų įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Parduodam.lt nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Todėl jeigu iš carbank.lt svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

Šios nuostatos gali būti keičiamos be atskiro pranešimo, nes laikomės slapukų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų ir atsižvelgiame į visuotinai priimtą su slapukų naudojimu susijusią praktiką.

Gal pabandyti ?

Gal norite parduoti Jums nereikalingus daiktus ?

Parduodam daiktus, kad nusipirkti naujus.

Patalpink Skelbimą

Spasuk mygtuką žemiau

D.U.K.

Pagrindiniame puslapyje paspauskite mygtuką „Patalpinti naują skelbimą“ ir toliau sekite instrukcijas.

Dauguma paslaugų šioje svetainėje yra nemokamų, tačiau yra ir mokamų paslaugų, jas pasirinkus Jums bus pasiūlyta susimokėti.

Taip galite, meniu pasirinkite mano skelbimai ir toliau sekite instrukcijas.

Visos sąlygos, taisyklės ir privatumo politika (GDPR) prieinamos per meniu pasirinkus skiltį „Taisyklės“.

Taip, prašome susisiekti su mumis naudojantis kontaktine forma.